ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

(ÁSZF)

Jelen ÁSZF hatálya Szolgáltató weblapján (www.kiadomakonyvemet.hu) és aldomainjein történő jogviszonyokra terjed ki.

Jelen ÁSZF folyamatosan elérhető a következő weboldalon: 

www.kiadomakonyvemet.hu 

 1. ADATOK

Szolgáltató adatai:

1. szolgáltató neve: Kiadom a könyvem Kft.

1. szolgáltató székhelye: 9178 Hédervár Kont István utca 2.

Cégjegyzék szám: 08-09-032709

Adószáma: 29021060-1-08

Kapcsolattartási e-mail: info@kiadomakonyvemet.hu, mint Szolgáltató.

A szerződés nyelve: magyar

 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

  1. Az alábbi ÁSZF határozza meg a Szolgáltató termékeinek/szolgáltatásainak igénybevevője (továbbiakban Felhasználó) között létrejövő jogviszony tartalmát. Egy Szolgáltatásra történő regisztrációjával, illetve a szolgáltatás/termék megrendelésével a Felhasználó elfogadja a Szolgáltatások felhasználási feltételeit. A megrendelés során a Felhasználónak nyilatkoznia kell az ÁSZF elfogadásáról. Az ÁSZF hatálya kiterjed a termékek/szolgáltatások bármilyen használatára, az Szolgáltató esetleges későbbi szerződéseire, ajánlataira, teljesítéseire és szállításaira.

  2. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen ÁSZF értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint a felhasználó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

  3. A jelen ÁSZF 2020. február 1. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani az ÁSZF-et. Felhasználók a weboldal használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a weboldal használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.

  4. Felhasználó, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett weboldalra, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa, az ÁSZF-ben foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el akkor is, ha nem regisztrált felhasználója a weboldalnak. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a weboldal tartalmának megtekintésére.

  5. Szolgáltató minden jogot fenntart a weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. A Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos a weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése.

    

 2. VÁSÁRLÁS, REGISZTRÁCIÓ

  1. Felhasználó a weboldalon történő vásárlásával, regisztrációjával kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a weboldalon közzétett Adatkezelési irányelvek feltételeit megismerte és elfogadja, az adatkezelésekhez hozzájárul.

  2. Felhasználó a vásárlás, illetve a jelentkezések során köteles a saját, valós adatait megadni. A vásárlás/regisztráció során megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő elektronikus szerződés semmis. Szolgáltató kizárja felelősségét, amennyiben Felhasználó más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait.

  3. A Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

  4. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha Felhasználó a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik.

    

 3. MEGVÁSÁROLHATÓ TERMÉKEK/SZOLGÁLTATÁSOK

  1. A megjelenített termékek/szolgáltatások online rendelhetők meg. A termékekre/szolgáltatásokra vonatkozóan megjelenített árak forintban értendők és az ÁFÁ-t tartalmazzák.

  2. A weboldalon Szolgáltató részletesen feltünteti a termék/szolgáltatás nevét, leírását

  3. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja a Felhasználókat az akcióról és annak pontos időtartamáról.

  4. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a weboldal felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő „0” Ft-os vagy „1” Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket/szolgáltatás hibás áron nyújtani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szolgáltatás-nyújtást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától.

  5. Hibás ár esetén feltűnő értékaránytalanság áll fenn a termék/szolgáltatás valódi és feltüntetett ára között, amit egy átlagfelhasználónak azonnal észlelnie szükséges. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) alapján a szerződés a felek akaratának kölcsönös és egybehangzó kifejezésével jön létre. Amennyiben a felek nem tudnak megállapodni a szerződéses feltételekben, azaz nincs meg a felek akaratát kölcsönösen és egybehangzóan kifejező nyilatkozat, abban az esetben nem beszélhetünk érvényesen létrejött szerződésről, amelyekből jogok és kötelezettségek fakadnának. Ennek alapján a hibás/téves áron visszaigazolt megrendelés semmis szerződésnek tekintendő.

  6. A Felhasználó a weboldalon található termékek/szolgáltatások kiválasztásakor az azokhoz tartozó ismertető figyelembe vételével rendeli meg a szolgáltatást. Minden szolgáltatás leírásában szerepelnek az ahhoz tartozó jogosultságok, lehetőségek és azok korlátai is

  7. Az oldalon található előfizetési szolgáltatások (havi és éves előfizetés) megvásárlásakor a bankkártyád rögzítésre kerül. Az előfizetés lejáratakor az automatikusan megújul. Lemondásra utólagosan nincs lehetőség. Az előfizetést a profil menüpont alatt lehet lemondani. https://www.kiadomakonyvemet.hu/fiokom/ 

  8. A bankkártyád adatait a Stripe fizetési szolgáltató rögzíti.
    

 4. A MEGRENDELÉS MENETE

  1. A Webkonferencia ingyenes, amelyre a Felhasználó adatai megadásával, az ÁSZF és az Adatvédelmi tájékoztató elfogadásával regisztrálhat, és ezen regisztrációval ingyenesen részt vehet. A Felhasználó az ingyenes Webkonferencia mellé az extra termékeket/szolgáltatásokat külön oldalon, a személyes adatai megadásával, majd a „Megrendelem” gombra kattintással tudja megvásárolni. A személyes adatai között a név és az e-mail cím megadása kötelező.

  2. Az ÁSZF és Adatvédelmi nyilatkozat elfogadása nélkül a megrendelést nem lehet véglegesíteni. A megrendelés feladására a „Megrendelés”  gombra kattintást követően kerül sor.

  3. Ezt követően a Felhasználó a megadott e-mail címre e-mailen kapja meg a megrendelt szolgáltatásra vonatkozó díjbekérőt és a fizetéssel kapcsolatos részletek leírását.

    

 5. FIZETÉSI MÓD

A fizetés banki utalással történik. Az adatlap kitöltése és a megrendelés elküldése után a Felhasználó egy megerősítő e-mailt fog kapni, melyben a Szolgáltató megadja a Felhasználónak az átutaláshoz szükséges adatokat.

A számlát az utalás beérkezését követő 3 napon belül állítjuk ki és küldjük el elektronikus módon a rendeléskor megadott e-mail címre (mivel ez automatikusan történik az űrlapon megadott adatok alapján, így legtöbb esetben ez is automatikusan történik). A konferenciára való foglalás kizárólag az összeg beérkezése után él, amelyről e-mailben visszaigazolást küldünk.

 

 1. A MEGRENDELÉSEK FELDOLGOZÁSA ÉS TELJESÍTÉSE

Megrendelését a lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb 48 órán belül feldolgozzuk és visszaigazoljuk a Felhasználó felé. A szerződést Szolgáltató a Webkonferencia meghirdetett időpontjában teljesíti.

Szolgáltató a megrendelt video- és hangfelvételeket legkésőbb a konferenciát követő munkanapon, elektronikus úton küldi meg a Felhasználó részére.

A Prémium és VIP csomagokhoz megrendelt extra szolgáltatásokat a konferenciát követően a Felhasználóval való külön írásos (e-mail) egyeztetés alapján biztosítja a Szolgáltató.

 

 1. AZ ELÁLLÁS JOGA

  1. Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a felhasználó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében Felhasználó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indokolás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket.

  2. Az elállási jog gyakorlására nyitva álló idő 14 nap attól a naptól számítva, amikor a Felhasználó számára a befizetését e-mailen a Szolgáltató visszaigazolta.

  3. A vásárló a vásárlásával egyidőben és az üzletszabályzat elfogadásával nyilatkozik arról, hogy a 45/2014(II.26) Kormányrendelet 29. § értelmében a nem tárgyi adathordozón történt ekönyv vásárlása során eláll a felmondási és elállási szándékától.

    

8. AZ ELÁLLÁS EGYÉB SZABÁLYAI

  1. Szolgáltató az elállási nyilatkozat megérkezését követően a fenti jogszabályok értelmében legkésőbb 14 napon belül visszatéríti a kifizetett összeget a Felhasználó részére.

  2. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha a Felhasználó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja, e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a Felhasználót semmilyen többletköltség nem terheli.

  3. Amennyiben a Felhasználó élni szeretne elállási jogával, annak jelzését megteheti a Szolgáltató elérhetőségein kizárólag postai úton írásban történő jelzés alkalmával a postára adás időpontját vesszük figyelembe. Postai úton történő jelzés esetén ajánlott küldeményként való jelzést fogad el a Szolgáltató.

  4. A jelen ÁSZF-ben szabályozott kérdésekre az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelve is alkalmazandó.

  5. Felhasználó egyéb panaszával is megkeresheti Szolgáltatót a jelen Szabályzatban található elérhetőségeken.

  6. Az elállási jog csak a Polgári Törvénykönyv szerinti felhasználónak minősülő Felhasználókat illeti meg.

    

9. VEGYES RENDELKEZÉSEK

  1. Szolgáltató a kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni. Ennek jogellenes magatartásáért teljes felelősséggel tartozik, úgy, mintha a jogellenes magatartást saját maga követte volna el.

  2. Ha a jelen ÁSZF bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.

  3. Amennyiben Szolgáltató az ÁSZF alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az hogy a Szolgáltató egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan az ÁSZF valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.

  4. Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni.

    

 1. A PANASZKEZELÉS RENDJE

  1. Célunk, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a megrendelő teljes megelégedettsége mellett teljesítsünk. Amennyiben a Felhasználónak mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a fenti telefonon, e-mail címen, vagy levél útján is közölheti.

  2. Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a Felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a vásárlónak.

  3. Az írásbeli panaszt a Szolgáltatást 30 napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig megőrzi a Szolgáltató, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.

  4. Tájékozatjuk, hogy a panaszának elutasítása esetén panaszával hatósági vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti, az alábbiak szerint:

  5. A Felhasználó panasszal fordulhat a fogyasztóvédelmi hatósághoz. A fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet szerint közigazgatási hatósági ügyekben elsőfokon a járási hivatal, illetve a megyeszékhely szerinti járási hivatal, másodfokon országos illetékességgel a Pest Megyei Kormányhivatal jár el. A járási hivatalok elérhetőségei: http://jarasinfo.gov.hu

  6. A Felhasználónak panasza esetén lehetősége van békéltető testülethez fordulni, melyek elérhetőségét itt találja: https://www.bekeltetes.hu/

  7. A békéltető testület hatáskörébe tartozik a Felhasználói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a Felhasználói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a felhasználói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a Felhasználó vagy a Szolgáltató kérésére tanácsot ad a Felhasználót megillető jogokkal és a Felhasználót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

  8. Online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződéssel összefüggő határon átnyúló felhasználói jogvita esetén az eljárásra kizárólag a fővárosi kereskedelmi és iparkamara mellett működő békéltető testület illetékes.

  9. A Felhasználó panasza esetén igénybe veheti az Uniós online vitarendezési platformot. A platform igénybe vétele egy egyszerű regisztrációt igényel az Európai Bizottság rendszerében ezt követően pedig bejelentkezés után nyújthatja be panaszát a felhasználó az online honlapon keresztül, amelynek címe: http://ec.europa.eu/odr

  10. Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. Ennek keretében köteles a válasziratát megküldeni a békéltető testület számára és a meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani. Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a felhasználó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.

  11. Esetlegesen felmerülő vitáink rendezésére a Felhasználó az Online Vitarendezési Platformot is igényben veheti. Az online vitarendezési platform felhasználható az online adásvételi és szolgáltatási szerződésekből eredő felhasználói jogviták rendezéséhez.

    

 2. SZERZŐI JOGOK

  1. Miután az  www.kiadomakonyvemet.hu, mint weboldal szerzői jogi műnek minősül, tilos az azon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése (többszörözése), újra nyilvánossághoz történő közvetítése, más módon való felhasználása, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

  2. www.kiadomakonyvemet.hu weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak az adott weboldalra való hivatkozással lehet.

  3. A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának valamennyi elemére, a domain-neveire, az azokkal képzett másodlagos domain nevekre, valamint az internetes reklámfelületeire.

  4. Tilos a www.kiadomakonyvemet.hu weboldal tartalmának, illetve egyes részeinek adaptációja vagy visszafejtése; a felhasználói azonosítók és jelszavak tisztességtelen módon történő létesítése; bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a www.kiadomakonyvemet.hu weboldalon vagy annak bármely része módosítható vagy indexelhető.

  5. A  www.kiadomakonyvemet.hu név szerzői jogi védelmet élvez, felhasználása a hivatkozás kivételével kizárólag a Szolgáltató írásos hozzájárulásával lehetséges.

  6. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a felhasználási engedély nélküli felhasználás esetén Szolgáltatót kötbér illeti meg. A kötbér összege képenként 60.000 Ft, illetve szavanként 20.000 Ft. Felhasználó tudomásul veszi, hogy ezen kötbérkikötés nem túlzó, és ennek tudatában böngészi az oldalt. A szerzői jogi jogsértés esetén Szolgáltató közjegyzői ténytanúsítást alkalmaz, melynek összegét szintén a jogsértő felhasználóra hárítja.

 3. ADATVÉDELEM

A weboldal adatkezelési tájékoztatója elérhető a következő oldalon: https://www.kiadomakonyvemet.hu/adatkezelesi-tajekoztato/

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com